About 2

Diana Jones

Diana Jones

Landscape Designer, Florist
Nick Stevens

Nick Stevens

Landscape Designer, Florist
Sean Smith

Sean Smith

Landscape Designer, Florist
Tạ Thị Chinh

Tạ Thị Chinh

Trưởng phòng chăm sóc, bảo dưỡng
Nguyễn Hữu Vũ

Nguyễn Hữu Vũ

Trưởng phòng kỹ thuật
Huỳnh Hữu

Huỳnh Hữu

Trưởng phòng sản xuất